ข้อมูลศูนย์ SMEs

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เครื่องสำอางในทุกมิติให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ Cosmetic Thailand Brand ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของประเทศโดยการพัฒนางานวิจัยและนำองค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเสริมสร้างขีดความสามารถของการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้มุ่งวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ๆ ออกสู่ผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการนำสารสกัดสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ในเครื่องสำอางอย่างมีคุณภาพ ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  มีการมุ่งเน้นการบริการวิชาการที่หลากหลาย โดยเฉพาะการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในการจัดตั้งหน่วยทดสอบมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

วิสัยทัศน์ 
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการการดำเนินการธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางของไทย อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผลักดันให้เกิด Cosmetic Thailand Brand

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมพัฒนาและให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มเครื่องสำอางไทย
  2. เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์บำรุงงผิวที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  3. เพื่อผลักดันให้เกิด Cosmetic Thailand Brand จากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเครื่องสำอางไทย
  4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจอขงประเทศไทย