บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

อีเมล: phanuphong@mfu.ac.th 

นางสาวรสสุคนธ์ ทิพย์วงศ์

อีเมล: rossukon.thi@mfu.ac.th
โทรศัพท์: 053-916393