บริการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง (New Product Development)

  1. พัฒนาสูตรเครื่องสำอางความต้องการของผู้ประกอบการ
  2. บริการค้นคว้าวิจัยและเตรียมสารสกัดสมุนไพร
  3. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม (IP)