บริการออกแบบ (Design Service)

  1. Branding design (บริการออกแบบโลโก้หรือตราสัญลักษณ์)
  2. Packaging design (บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์)
  3. Photograph (บริการถ่ายภาพสินผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบและการโฆษณา)
  4. Media design (บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์)